Приятели на английския език

Постигане на увереност в общуването на английски език. Подобряване на уменията на учениците за слушане, четене, говорене и писане. Развиване на усет за правилен избор на езикови форми в общуването на английски език чрез ролеви игри и симулации, работа по проекти, съвременни и класически средства за обучение като аудио- и мултимедийни, печатни материали; електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси).
Ръководител: Румяна Вутова