Да решаваме заедно

Преодоляване на обучителни затруднения по математика чрез попълване на пропуските от учебното съдържание в 6. клас и осигуряване на възможност за трайно усвояване на знания и тяхното затвърждаване в рамките на изучаваното в 7. клас. Формиране на умение за самостоятелно учене и практическа работа, за самооценка. Провокиране на интерес към математическото знание. 
Ръководител: Даниела Костадинова