Езикознайко

Овладяване на книжовноезиковите норми. Развиване на умения за писане на текст - съчинение и преразказ. Повишаване на мотивацията за учене чрез занимателни практически упражнения, интерактивни задачи, дискусии, работа с тестови формати. Формиране на умения за редактиране и авторедактиране.
Ръководител: Петя Запрянова