Франклин и децата

Постигане на увереност в общуването на английски език. Подобряване на уменията на учениците за слушане, четене, говорене и писане на английски език. Развиване на усет за правилен избор на езикови форми чрез ролеви игри и симулации, със съвременни и класически средства за обучение. 
Ръководител: Стефка Станева